Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công...
Quỹ BHYT Quốc gia (NHI) tại Nam Phi đang thực hiện chương trình đặc biệt nhằm giúp đỡ các bệnh nhận tại các vùng thôn quê ở đất nước này được tiếp cận dễ dàng hơn với các loại thuốc chữa bệnh, giảm thiểu tình trạng hàng dài người chờ đợi ph...
 1.
Tổng số câu hỏi
(1308)
 2.
Câu hỏi đã trả lời
(2)
 3.
Câu hỏi chưa trả lời
(1)