BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiều nỗ lực trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
3930 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiều nỗ lực trong phát triển đối tượng

tham gia BHXH, BHYT

 

            Xác định mở rộng, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hoạt động của Ngành, trên cơ sở kết quả đã đạt được những năm trước, trong năm 2016 BHXH tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


         Theo đó, ngay từ đầu năm 2016, căn cứ chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng do BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng BHXH huyện, thành phố; tổ chức phát triển hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tại các xã, phường, thị trấn;tăng cường rà soát các doanh nghiệp đang hoạt động để phát triển mở rộng đối tượng tham gia, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, kiên quyết xử lý những trường hợp trốn đóng BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.


         Cùng với việc chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như: Triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan như: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục, Y tế, Liên đoàn lao động, Thuế, Công an…. triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Định kỳ hằng quý tổ chức báo cáo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những vướng mắc, tồn tại và xin định hướng giải quyết.


        Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện. Ngoài việc tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo, tạp chí... BHXH tỉnh còn quan tâm đến việc tuyên truyền thông qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại cơ sở. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, BHXHtỉnh và BHXH các huyện, thành phổ tổ chức được gần 20 Hội nghị tập huấn về chế độ chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền đối thoại về chính sách BHYT hộ gia đình cho trên 500 người là thành viên hộ gia đình chưa tham gia BHYT tại các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn; tuyên truyền về chính sách BHYT cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ UBND xã, bí thư, phó bí thư, trưởng, phó thôn và đại diện hộ gia đình trên địa bàn các xã thuộc huyện Hữu Lũng; tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng...


 

 

(Ảnh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở)


         Do làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động  và người dân về chính sách BHXH, BHYT được nâng cao. Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên rõ rệt. Tính đến 30/6/2016 toàn tỉnh có 2.358 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, tăng 209 đơn vị so với cùng kỳ năm 2015; tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN  671.439 người, đạt 99,85% kế hoạch giao, tăng 38.105 người so với cùng kỳ năm 2015. Số người tham gia BHYT là 669.749 người, đạt 99,94% kế hoạch và tăng 37.793 người so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 40.133 người, tăng 9.135 người (29,6%) so với cùng kỳ năm 2015


         Đối tượng tham gia BHXH, BHYT được mở rộng, phát triển đưa số thu BHXH, BHYT tăng cao so với năm trước. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trong 6 tháng đầu năm là 582.484 triệu đồng, đạt 52,17% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 29.487 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015.Điều này góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển nguồn quỹ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./. 


Hoàng Chuyên