Đẩy mạnh diện bao phủ BHXH, BHYT
1264 lượt

Đẩy mạnh diện bao phủ BHXH, BHYT


Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện các chính sách xã hội. Trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu phải khuyến khích đẩy mạnh diện bao phủ của BHXH, BHYT.

ASXH


Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội và đạt kết quả nổi bật như: Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của các chính sách xã hội năm 2016 đạt và vượt so với kế hoạch như: tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công; giảm tỷ lệ nghèo, đặc biệt là ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; thực hiện kịp thời trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp; tăng tỷ lệ tham gia BHYT và BH thất nghiệp; đạt mục tiêu về tiếp cận giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin truyền thông,…; 

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách năm 2016 vẫn còn một số hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, bổ sung các chính sách xã hội; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách để tránh trùng lắp, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, theo dõi và chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bám sát việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để có giải trình bổ sung kịp thời khi được yêu cầu; chuẩn bị và xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công chậm, chưa triển khai thực hiện của các địa phương thuộc lĩnh vực theo dõi; thực hiện chi trả chính sách xã hội theo hình thức xã hội hóa, trước mắt là thực hiện trong toàn quốc việc chi trả chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin...

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam phải hoàn thành chủ trương đổi mới y tế cơ sở gắn với mở rộng diện bao phủ BHYT, thực hiện BHYT toàn dân; khuyến khích đẩy mạnh diện bao phủ của BHXH, kết hợp với các dịch vụ BHXH, BHYT ngoài công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tập trung hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới theo hướng triển khai ở các địa bàn khó khăn, không cào bằng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp bổ sung vốn đầu tư công để thực hiện Chương trình nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020./.


nguồn:http://baohiemxahoi.gov.vn