Huyện Cao Lộc: Tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHYT
998 lượt

Huyện Cao Lộc: Tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHYT

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tiến tới thực hiện mục tiêu đến hết năm 2017 có 87.52% và phấn đấu hết năm 2020 có 92,88% dân số trên địa bàn huyện Cao lộc tham gia BHYT, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cao Lộc ban hành kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 15/9/2017 thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2017-2020.

                       Ảnh minh họa: Bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT


Bên cạnh việc giao chỉ tiêu tham gia BHYT cụ thể cho các xã, thị trấn từ năm 2017 đến năm 2020, Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT; nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT; việc tăng tỷ lệ bao phủ BHYT ở từng nhóm đối tượng cụ thể; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT và tăng cường quản lý nhà nước về BHYT. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện như Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng văn hóa-thông tin, Trung tâm văn hóa-thể thao, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động, Hội nông dân... trong thực hiện chính sách BHYT. Giao nhiệm vụ cho UBND xã, thị trấn đưa tỷ lệ bao phủ BHYT là một trong những chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội của địa phương, gắn thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân với chương trình xây dựng nông thôn mới và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao hàng năm./.


Phạm Hoa