1. Câu hỏi 151. Việc phân cấp quản lý thu bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào ?
  2. Câu hỏi 153. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu phải làm những thủ tục gì?
  3. Câu hỏi 152: Kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động trong thời hạn bao nhiêu ngày phải đăng ký tham gia bả...
  4. Câu hỏi 160: Phương thức đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể như thế nào?
  5. Câu hỏi 159: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc các Công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà n...
  6. Câu hỏi 158. Người lao dộng thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?
  7. Câu hỏi 157: Người lao động thực hiện theo thang, bảng lương của nhà nước thì căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định như thế nào?
  8. Câu hỏi 156. Công việc thường xuyên của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải làm gì?
  9. Câu hỏi 155. Thủ tục và thời gian của cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ khi người sử dụng lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người la...
  10. Câu hỏi 154. Người sử dụng lao động phải làm những thủ tục gì khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động?