1. Câu hỏi 232. Các hành vi như thế nào gọi là vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội?
  2. Câu hỏi 237. Hành vi không trả khoản tiền bảo hiểm xã hội theo quy định vào lương cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắ...
  3. Câu hỏi 236. Hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ số người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị mức phạt là bao nhiêu...
  4. Câu hỏi 235. Các hành vi, vi phạm pháp luật về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
  5. Câu hỏi 234. Các hành vi, vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
  6. Câu hỏi 233. Các hành vi, vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
  7. Câu hỏi 243. Hành vi không cung cấp tài liệu, thông tin về bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt thế nào?
  8. Câu hỏi 242. Hành vi không trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động bị xử phạt thế nào?
  9. Câu hỏi 240. Hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?
  10. Câu hỏi 239. Hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đúng thời gian quy định bị xử phạt như thế nào?