TRA CỨU NGẠCH, BẬC LƯƠNG
Số lượt: 128395

Mã ngạchTên ngạch
01001Chuyên viên cao cấp
04023Thanh tra viên cao cấp
06036Kiểm soát viên cao cấp thuế
06041Kiểm soát viên cao cấp
07044Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng
08049Kiểm soát viên cao cấp hải quan
12084Thẩm kế viên cao cấp
21187Kiểm soát viên cao cấp thị trường
Tên bậcHệ số
016.2
026.56
036.92
047.28
057.64
068